Instruktioner för författare till texter i Divan

Följande önskas vara klart när en text kommer Divan tillhanda:

 

Rubrik

Ingress (200 – 250 tkn)

Mellanrubriker (så korta som möjligt, inte över 30 tkn)

Hänvisningar:

Lägg dem i största möjliga mån inne i löptexten enligt följande exempel:

 • Den brittiske psykoanalytikern Roger Money-Kyrle (1968, 1971) har presenterat en teori som i korta…
 • …under den psykosexuella utvecklingen (jfr Freud 1923, s 322–330; 1924; 1925).

I de fall noter ska vara med:

 • Sovra bland noterna, ha så få som möjligt. Sidhänvisningar och liknande ska ligga inne i texten, eventuellt inom parentes.
 • Stryk ner långa noter och lägg helst in dem i texten.

Citat:

 • Markera citat så tydligt som möjligt, så att de inte riskerar att fogas in som löptext.
 • Alla citat ska översättas till svenska.

Förkortningar:

 • Skriv ut alla förkortningar, exempelvis: dvs, etc = det vill säga, et cetera
  Undantag gäller i hänvisningar och ev. noter: behåll jfr, ibid och liknande.
 • Sidnummer anges som bara bokstaven s, alltså ingen punkt.

Litteraturlista:

 • Kursivera titeln.
 • Skriv inte namn med versaler. (Divans formgivare gör om texten från gemener till kapitäler).
 • Observera hur punkter och kolon ska placeras.
 • Informationen ska radas upp i samma följdordning som i exemplen nedan.

För referenser till böcker:

Namn, F. (20YY = årtal för originalutgåva): Bokens namn i kursiv. Utgivningsort: Förlag 20XX (= årtal för den utgåva som använts i detta sammanhang, om annan än originalutgåvan. Om originalet använts behövs inget årtal i slutet).

Exempel:

Gaita, R. (2002): A Common Humanity. London, New York: Routledge.

Laing, R.D (1960): Det kluvna jaget. Stockholm: Bonniers 1973.

För referenser till artiklar/essäer:

 • Ur böcker:

Författare, X. (utgivningsår): ”Artikelns namn inom citationstecken”. Boknamnet i Kursiv. Utgivningsort: Förlag 20XX.

Exempel:

Winnicott, D.W. (1960): ”Förvrängningar av jaget i förhållande till det sanna och det falska självet”. Den skapande impulsen. Stockholm: Natur och kultur 1993.

 • Ur tidningar/tidskrifter:

Författare, X. (utgivningsår): ”Artikelns namn inom citationstecken”. Tidskriftsnamnet Kursiv, utgåvans nummer eller publiceringsdatum (vid exv dagstidningsartiklar), ev. sidnummer.

Exempel:

Eriksson, J. (2014): ”The Form of the Soul – on the Body in Freud´s Psychoanalysis”. The Scandinavian Psychoanalytic Review, 2.

Lothane, Z. (2010): “The analysand and analyst team practicing reciprocal free association”. International Journal of Psychoanalysis, 19.

Stein, R. (1998): “The poignant, the excessive and the enigmatic in sexuality”. International Journal of Psychoanalysis, 79, s 253-268